Virkeområde

Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alt salg fra AS ROCKWOOL om ikke annet er skriftlig avtalt eller fremgår av ordrebekreftelse.

Ordre

Ordre kan inngås skriftlig eller muntlig uten begrensning vedrørende kommunikasjonsmiddel. Etter at ordre er inngått sender ROCKWOOL ut ordrebekreftelse. Kunder som ønsker det kan få ordrebekreftelsen elektronisk. Kunden må uten ugrunnet opphold kontrollere ordrebekreftelsen og varsle ROCKWOOL om innsigelser mot ordrebekreftelsens beskrivelse av ordren.
Ordrebekreftelsen skal anses som bevis for orderens innhold dersom innsigelser ikke er mottatt før varene leveres fra fabrikk.

Kansellering av ordre ved produksjonsproblemer

Dersom ROCKWOOL skulle få alvorlige produksjonsproblemer ved en av sine fabrikker vil ROCKWOOL gjøre sitt beste for at kundene ikke skal bli skadelidende. I en slik situasjon har ROCKWOOL rett til å kansellere ordre for å fordele tilgjengelige produkter til kunder og prosjekter slik at kundenes samlede tap og ulemper som følge av produktmangel unngås så langt det er mulig.

Kansellering av ordre ved ekstraordinær markedssituasjon

I en ekstraordinær markedssituasjon med varemangel har ROCKWOOL rett til å kansellere ordre, også selv om leveringstid er bekreftet. Dette for å fordele tilgjengelige produkter til kunder og prosjekter slik at kundenes samlede tap og ulemper som følge av produktmangel unngås så langt det er mulig.

Priser på varer og frakter

Alle våre produkter leveres i fulle forpakninger.
Varer og frakter faktureres i henhold til ROCKWOOLs pris- og fraktlister som gjelder på leveringsdagen.

Levering og kontroll ved levering

For kunder som velger å hente produktene på fabrikk skjer levering ved opplasting på bil.

ROCKWOOL har avtale med en rekke transportører, og kan tilby levering hos kunde eller på byggeplass i den grad adkomsten gjør dette mulig. Vilkårene for slik transport fremgår av fraktliste. Levering anses å ha funnet sted når transportøren har satt varene ned på bakken på avtalt leveringssted, eller så nær avtalt leveringssted som fremkommelighet på stedet tillater, eller når kjøpers representant har løftet varene av bilen.

Kunden overtar risikoen for produktene ved levering. Kunden skal ha representant til stede ved levering. Kundens representant skal kontrollere at de mengder og varesorter som er angitt i følgeseddel for leveransen faktisk er levert, og han skal kontrollere at leveransen ikke har mangler som er synlige uten å åpne emballasjen.
Etter denne kontrollen skal han anmerke eventuelle avvik vedrørende angitte mengder samt eventuelle synlige mangler på fraktbrevet, og melde avviket til AS ROCKWOOL innen 7 virkedager. Fraktbrevet skal signeres av selgers representant og leveres tilbake til transportør.

Dersom det avtales leveranse på tid eller sted der kundens representant ikke har anledning til å være til stede, skal transportøren anses å ha fullmakt fra kunden til å kontrollere leveransen og kvittere på følgeseddelen.

ROCKWOOL vil normalt ikke akseptere reklamasjoner vedrørende feilleveranser eller mangler som kunne ha vært oppdaget ved kontroll ved levering.

Feilleveranser eller mangler som oppdages ved levering

Dersom det ved levering oppdages at det er levert mindre mengde enn avtalt, skal ROCKWOOL supplere leveransen så snart som mulig. Er det levert feil vareart skal ROCKWOOL kontaktes, og riktig vareart skal leveres så snart som mulig. Dersom det oppdages kvalitetsmangler som har betydning for kunden, skal ROCKWOOL kontaktes, og ny vare skal leveres så snart som mulig.

Forsinket levering

Om angitt leveringstid i ordrebekreftelse ikke kan overholdes, skal ROCKWOOL snarest informere kunde, og nytt leveringstidspunkt avtales.

Ved levering andre steder enn på fabrikk, har ROCKWOOL ikke ansvar for forsinkelser som skyldes at vær, føre eller annet hinder for fremkommeligheten fører til at transportør ikke kan få varene frem til avtalt leveringssted til avtalt tid.

Ved vesentlig forsinkelse mer enn 8 dager har kunden rett til å kansellere ordren.

Kvalitetsmangler

Dersom leverte varer har en kvalitetsmangel som ikke burde vært oppdaget ved kontroll ved levering, plikter kunden å reklamere overfor ROCKWOOL så snart som mulig etter at mangelen er oppdaget. En muntlig reklamasjon skal snarest bekreftes skriftlig av kunde. Ved reklamasjon vedrørende kvalitetsmangler skal etikett eller bilde av etikett samt bilde av produktmangel vedlegges reklamasjonen. ROCKWOOL vil normalt ikke akseptere reklamasjon vedrørende kvalitetsmangler som mottas senere enn en måned etter levering.

Dersom ROCKWOOL aksepterer en reklamasjon vedrørende kvalitetsmangel som berettiget, skal ROCKWOOL så snart som mulig levere nye varer eller kreditere kunden for de mangelfulle varene. Dersom mangelen ikke er mer alvorlig enn at varene kan brukes til sitt formål, skal krediteringen utmåles som prisavslag med maksimalt oppadgående til 25%.

Begrensning i ROCKWOOLs erstatningsansvar

For direkte tap er ROCKWOOLs erstatningsansvar begrenset til 50% av fakturaverdien av mangelfulle varer, eller av varene i den ordre som er forsinket. Kunden må dokumentere de tap som gjøres gjeldende. Kansellering etter punkt 3 eller 4 foran medfører ikke erstatningsansvar for ROCKWOOL.

ROCKWOOL har ikke erstatningsansvar for indirekte tap som følge av forsinket levering eller mangler ved leverte produkter. Indirekte tap i disse vilkår har samme betydning som i kjøpslovens § 67.

Eventuelle avvik skal straks meldes til AS ROCKWOOL og ikke senere enn 24 timer etter at levering har funnet sted.

Retur av varer

Solgte varer tas normalt ikke i retur. I unntakstilfelle kan retur av lagerførte standardvarer skje etter avtale med ROCKWOOLs distriktssjef. Uskadde varer krediteres med 50% av fakturaverdi.
Returomkostninger betales av kunden.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager.
Ved forsinket betaling belastes kjøper med morarente på 12% p.a.

Tvister

Skulle det oppstå tvist vedrørende leveranser regulert av disse vilkår, skal partene forsøke å løse tvisten i minnelighet. Lykkes ikke dette skal søksmål reises for Oslo tingrett.

Generelle leveringsbetingelser

AS ROCKWOOLs leveringsbetingelser er EXW fabrikk. Fraktsatsene er utregnet med grunnlag i avtale med kontraktkjørere.
Forøvrig henvises det til NS 8409 - Alminnelige kontraktsbetingelser om kjøp av byggevarer.

Fraktene gjelder levert lager eller byggeplass, så langt det er forsvarlig fremkommelighet med våre biler. For kjøring med ferge til øyer, private veier med bom samt ekstra ventetid, beregnes ekstra fraktkostnad individuelt.

Opphengssystemer leveres fraktfritt i samlast med andre Rockfon produkter, men har ved separat levering et frakttillegg på kr 900,- eller kr 1100,- avhengig av fylke. 

Detaljerte opplysninger om leveringstid, klokkeslett- og tidsromsleveranser avhengig av leveringssted fås ved henvendelse til vår kundeserviceavdeling.

Tid til lossing er beregnet til maks 2 timer.

Ved venting ut over dette vil AS ROCKWOOL viderefakturere eventuelle påløpne ekstra kostnader fra transportør - min kr. 1000,-/time.

Alle frakter er eksklusive merverdiavgift.

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.