Personvernerklæring

Rockfon A/S ROCKWOOL (ROCKWOOL) arbeider målrettet for å sikre ditt personvern online.

Derfor har ROCKWOOL implementert Bindende selskapsregler (Binding Corporate Rules (BCRs)) som introduserer en global standard for krav til beskyttelse av data som skal overholdes av alle enheter i ROCKWOOL. 

Hvis du oppgir personopplysninger til ROCKWOOL via nettsidene www.rockfon.no (“nettsidene”) vil ROCKWOOL behandle dem i fullt samsvar med reglene som framgår i BCR og den nasjonale lovgivningen knyttet til behandling av personopplysninger slik dette er vedtatt av ROCKWOOL International A/S i følgende personvernerklæring.

 1. Generelle prinsipper for behandling av personopplysninger

Regelverket for behandling av personopplysninger danner et rammeverk som sikrer at personopplysninger håndteres korrekt. ROCKWOOL vil alltid sikre at personopplysninger:

 • Blir behandlet forsvarlig, lovlig og transparent
 • Er adekvate, relevante og ikke utilbørlig
 • Er nøyaktige og oppdaterte - unøyaktige eller ufullstendige data vil bli rettet eller slettet eller ytterligere behandling suspendert
 • Ikke blir oppbevart lengre enn nødvendig
 • Blir behandlet kun for et spesifikt, eksplisitt og legitimt formål og kun behandlet i tråd med det formålet som de er samlet inn for
 • Er sikre

2. Typer av personopplysninger

Vi vil samle inn og behandle dine personopplysninger på en rekke måter når du henvender deg til oss via ulike kanaler, inkludert våre nettsider, for eksempel ROCKWOOL Career-nettsiden.

Noen av personopplysningene er nødvendige å behandle for at vi skal kunne yte deg de tjenestene du har bedt om og noen personopplysninger kan du velge å oppgi frivillig. Vi vil alltid la deg få vite hvilke personopplysninger som er nødvendige (for eksempel ved hjelp av en asterisk (*)) og konsekvensene ved ikke å oppgi slike opplysninger til oss, for eksempel at vi ikke vil kunne (fullstendig) etterkomme din forespørsel. 

Personopplysningene som vi samler inn og behandler kan generelt deles opp i følgende kategorier:

 • Kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, tittel, arbeidssted etc.
 • Informasjon som du oppgir når du kontakter oss via online kontaktskjemaer
 • Profilinformasjon i tilfelle du oppretter en profil eller konto hos oss, inkludert brukernavn og kryptert passord
 • Brukerinformasjon, for eksempel tekniske data vedrørende bruk og visning, inkludert IP-adresser når du besøker våre nettsider eller applikasjoner, inkludert på tredjeparts nettsider, se også paragraf 5 under
 • For rekruttering gjennom ROCKWOOL Career-nettside vil vi i tillegg behandle
  • Kompetanse, utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring
  • Vurderingsresultater, fra vurderinger som er foretatt som en del av en rekrutteringsprosess
  • Alder og kjønn

   I de innledende stadiene av en rekruttering samler og behandler vi ikke spesielle kategorier av data som rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap, genetiske/biometriske data, seksuell orientering og/eller helse.  Vi kan imidlertid ha behov for å samle inn spesielle kategorier av personopplysninger eller informasjon fra strafferegisteret på senere stadier av rekrutteringsprosessen hvis de lokale ansettelsesreglene krever det.

3. Vår hensikt med behandlingen av dine personopplysninger

Vi behandler bare dine personopplysninger for å forfølge et legitimt formål og vil vanligvis bare behandle dine personopplysninger hvis:

 • Du har gitt ditt samtykke til slik behandling; eller
 • Behandlingen er nødvendig for oppfyllelse av en kontrakt; eller
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt; eller
 • Behandlingen er nødvendig for de legitime interessene som forfølges av oss eller en tredjepart og slik behandling ikke anses som skadelig overfor deg, slik som våre interesser knyttet til utvikling, evaluering, markedsføring og salg av våre produkter og tjenester, bearbeiding, utvikling og opprettholdelse av forretningsforholdet til våre kunder, leverandører og andre forretningsforhold, for eksempel via kundesegmentering og analyser og utarbeidelse av statistikk.

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 • Å legge til rette for din bruk av vår nettside, våre tjenester og produkter.
 • Å kontakte deg som del av det ordinære kundeforholdet.
 • Å sende deg våre nyhetsbrev eller annet markedsføringsmateriell, inkludert undersøkelser hvis du har bedt om dette.
 • Å gi deg generell kundeservice og støtte.
 • Å opparbeide kundeinnsikt og kunnskap om hvordan våre ulike tjenester, inkludert nettsider og applikasjoner brukes så vel som å evaluering og forbedring av samme.
 • Å skape og forfølge forretnings-leads.
 • Å rekruttere til ledige stillinger.
 • Å oppbevare kandidater for potensiell framtidig rekruttering.
 • Å oppbevare søknader for potensiell framtidig rekruttering.
 • Å la eksterne være i prospect-gruppe eller i Kandidat-pool.
 • Å overholde gjeldende lovgivning.

4. Valgfrihet

Nettsiden gir brukerne muligheten til en valgfrihet som innebærer at du bestemmer selv om du vil motta nyhetsbrev, spesialtilbud og annen informasjon om nye funksjoner, arrangementer og tjenester. Markedsføringstilbud vil bli beskrevet for deg før datainnsamlingen og du blir bedt om å gi ditt samtykke før vi sender noe markedsføringsmateriale til deg på e-post. Hvis du ønsker å bli slettet fra en mailing-liste og dermed ikke motta framtidig informasjon om et bestemt tema, kan du klikke på avmeldingslenken i bunnen av e-posten du ønsker å melde deg av fra 

5. Cookies/Informasjonskapsler

Vi bruker cookies/informasjonskapsler på vår nettside. Les mer om bruken av cookies i våre retningslinjer for informasjonskapsler: Cookie Declaration.

6. ROCKWOOL Group

Personopplysninger som er samlet inn kan bli overført internasjonalt mellom enheter i ROCKWOOL Group for de formålene som de ble samlet inn for forutsatt at slik overføring av dine personopplysninger ikke er begrenset i lovs form.

Med tanke på enheter i ROCKWOOL Group i land utenfor EU/EØS som ikke anses å være et sikkert tredjeland (for eksempel som ikke sikrer et adekvat nivå for beskyttelse av data) tjener ROCKWOOL BCR som det legitime grunnlaget for overføringen av dine personopplysninger.

Du finner en oversikt over organisasjonen i ROCKWOOL-konsernet her

7. Avsløring, overføring og tilgjengeliggjøring av personopplysninger overfor tredjeparter

Vår avsløring og overføring av dine personopplysninger til tredjeparter (enheter utenfor ROCKWOOL Group) holdes på et minimum og er underlagt tilstedeværelsen av et adekvat nivå av datavern. Vi kan avsløre eller gjøre personopplysninger tilgjengelige for tredjeparter under følgende forutsetninger:

 • Tredjeparter som utfører tjenester på våre vegne, for eksempel hosting, IT-støtte, markedsføringstjenester, administrative tjenester etc. Slike tredjeparter blir kun tillatt å behandle personopplysninger i samsvar med våre instrukser og i henhold til en skriftlig databehandleravtale.
 • For å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter.
 • Hvis du har oppgitt ditt forhåndssamtykke til avsløring av personopplysningene dine til en tredjepart.
 • I tilfelle av fusjon, salg, joint venture, overdragelse, overføring eller andre disposisjoner av hele eller deler av ROCKWOOLs aktiva eller aksjer (inkludert uten begrensning i forbindelse med eventuell konkurs eller lignende rettslige prosesser).
 • Slik det framgår av våre retningslinjer for bruk av cookies/informasjonskapsler, se avsnitt 5 over.

Hvis mottakeren av personopplysningene er lokalisert i et land utenfor EU/EØS som ikke sikrer et adekvat nivå av datavern, vil vi bare overføre dine personopplysninger til slik mottaker på grunnlag av en skriftlig avtale basert på EU-kommisjonens Standard kontraktsbestemmelser.

8. Ditt samtykke

Slik det framgår over vil noen av våre behandlingsaktiviteter være basert på ditt samtykke. I slike tilfeller har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst.

Hvis du trekker tilbake ditt samtykke vil vi opphøre å behandle dine personopplysninger såfremt ikke, og i den grad, fortsatt behandling eller oppbevaring er tillatt eller påkrevd i henhold til gjeldende personvernlovgivning eller andre relevante lover og regler. 

Vær oppmerksom på at tilbaketrekking av samtykke ikke vil påvirke lovligheten av behandling som er blitt utført før tilbaketrekkingen. I tillegg, som følge av tilbaketrekning av ditt samtykke, kan det hende at vi ikke kan betjene dine forespørsler eller yte deg våre tjenester.

9. Sikkerhet

ROCKWOOL forplikter seg til å ha på plass hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å trygge sikkerheten til dine personopplysninger og nettsiden har sikkerhetstiltak på plass for å beskytte mot tap, misbruk og endring av personopplysninger som er under vår kontroll.

10. Dine rettigheter 

Du har rett til tilgang til personopplysningene om deg som vi behandler underlagt bestemte lovfestede unntak. I tillegg kan du protestere mot innsamling og ytterligere behandling av personopplysningene dine og du har rett til å korrigere personopplysningene hvis det trengs. Du kan også be oss om å begrense behandlingen.

Vi vil slette eller korrigere eventuell informasjon som er unøyaktig eller utdatert når vi blir bedt om dette av brukeren.

Du kan når som helst be om sletting av informasjon som er oppgitt til nettsiden ROCKWOOL Career. Men informasjonen vil bli lagret i samsvar med gjeldende juridiske og regulatoriske krav. Dataene vil bli renset basert på lokale regler for slik rensing, konfigurert i systemet. Oppbevaringstiden er 6 måneder, såfremt ikke lokale juridiske krav foreskriver lengre eller kortere obligatoriske oppbevaringsperioder.

Vi vil også slette personopplysningene dine uten unødig opphold, såfremt vi ikke har et juridisk grunnlag for å fortsette behandlingen, for eksempel når behandlingen er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare et juridisk krav eller nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg.  

For å gjøre bruk av noen av rettighetene som er nevnt over ber vi deg kontakte oss, se avsnitt 13.

I forbindelse med slike forespørsler ber vi deg oppgi relevant informasjon for å kunne håndtere forespørselen din, inkludert ditt fullstendige navn og e-postadresse slik at vi kan identifisere deg. Vi vil svare på forespørselen din så snart som mulig og ikke senere enn innen en måned.

Hvis du ikke er enig i vår behandling av dine personopplysninger opplyser vi om at du kan sende en klage til Datatilsynet.

11. Klager

Hvis du har klager med tanke på behandlingen av personopplysninger som er utført av ROCKWOOL kan du når som helst ta kontakt med oss, se avsnitt 13.

Vi vil gå gjennom og vurdere klagen din og om nødvendig vil vi ta kontakt med deg for å innhente mer informasjon. Vi vil alltid gi deg tilbakemelding om at vi har mottatt klagen eller protesten din innen 5 virkedager. 

Vårt mål er å behandle enhver klage eller protest innen en måned.  Hvis det ikke er mulig å treffe en beslutning innen en måned vil vi informere deg om årsakene til forsinkelsen og om tidspunktet beslutningen kan forventes bli foretatt (som ikke skal overskride 6 måneder etter mottak).

Når som helst, før, under eller etter klageprosessen som er beskrevet over kan du også sende inn en klage til Datatilsynet eller en annen rettsinstans eller myndighet. 

12. Lenker til andre nettsider etc.

Vår nettside kan inneholde lenker til andre nettsider eller til integrerte nettsider. Vi er ikke ansvarlige for innholdet i nettsidene til andre selskaper (tredjepart nettsider) eller for andre selskapers praksis knyttet til innsamling av personopplysninger. Når du besøker tredjeparts nettsider bør du lese eiernes retningslinjer for beskyttelse av personopplysninger og andre relevante retningslinjer.

13. Kontaktinformasjon

Hvis du har en forespørsel eller et spørsmål knyttet til vår behandling av dine personopplysninger eller disse Retningslinjene for personvern, ber vi deg kontakte oss:

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
Danmark

Group Legal Affairs
E-post: dataprotection@rockwool.com