Kategori

Akustikk

Hvorfor er de akustiske egenskapene i et miljø viktig?

Støy er hørbar energi som kan ha uønskede effekter på en persons fysiske og psykiske velvære. Bruken av lydabsorberende materiale reduserer refleksjonen av lyd og gir et mer behagelig inneklima.

Akustiske himlinger av steinull

Steinull er et svært lydabsorberende materiale, som gir våre himlings- og veggløsninger førsteklasses akustiske egenskaper. Det gir høy akustisk komfort samtidig som det estetiske uttrykket opprettholdes. De akustiske egenskapene til Rockfon-produktene er testet i uavhengige og sertifiserte laboratorier.

 • På skoler kan opptil 70 % av konsonantene som lærerne bruker ikke høres av elevene(1)
 • På sykehus er støykontroll svært viktig for pasientenes rekonvalesens, ettersom "uønskede lyder" kan øke pulsen, blodtrykket og åndedrettshastigheten(2)
 • På kontorer mener 70 % av de ansatte at produktiviteten deres ville ha vært høyere hvis omgivelsene var mindre støyende(3)

1) Forskningsprosjektet “Speech Intelligibility in Classrooms" gjennomført av Department of Building Engineering & Surveying ved Herriot-Watt-universitetet i Edinburgh
2) Health Technical Memorandum 08-01: Acoustics
3) Julian Treasure, Sound Business, 2007

Hvordan oppfører lyd seg i et rom?

Når en lydbølge treffer et materiale, reflekteres deler av energien, mens en annen del absorberes i materialet og en tredje del overføres. Effekten av lydabsorpsjonen avgjøres av rommets utforming og materialene som brukes.

Steinull gir svært gode lydabsorberende egenskaper.

Riktig lydabsorpsjon

 • Lydabsorpsjon kontrollerer lydtrykket i et rom for å skape komfortable miljøer hvor mennesker kan konsentrere seg og arbeide effektivt, uten irritasjon eller stress forårsaket av støy.
 • Det øker taletydeligheten, slik at presentasjoner og samtaler blir enklere å forstå.
 • Det reduserer etterklangstiden (ekko) og "cocktailparty-effekten" hvor lydnivået stiger ukontrollert i et rom når deltakerne snakker høyere og høyere for å bli hørt inntil alle roper.
Hvor mye lyd forplanter seg fra et rom til et annet?

Våre himlinger i steinull kan begrense overføringen av lyder fra et rom til et annet. Den totale lydisoleringen mellom tilstøtende rom blir uttrykt med DnT,w, R’w eller DnT,A verdier. Det representerer evnen til en samlet konstruksjon (vegger, himlinger og gulv) til å blokkere tale, musikk eller annen støy, som blir overført gjennom luften og bygningselementer. Jo høyere verdi (i dB), desto bedre effekt.

Noen myndigheter spesifiserer et minstenivå på 35-45 dB mellom kontorer eller 50-60 dB mellom leiligheter og boliger Masse, lufttetthet og absorpsjonsevne er de viktigste egenskapene som avgjør materialets evne til å isolere lyd. Masse, lufttetthet og absorpsjonsevne er de viktigste egenskapene som avgjør materialets evne til å isolere mot lyd.

Trinnlydisoleringen mellom to etasjer er et uttrykk for evnen til en konstruksjon til å isolere lyder generert av støt, f.eks. fottrinn eller slamrende dører. Den uttrykkes i trinnlydtrykknivå L’nT,w i dB. Jo lavere verdi, jo lavere er lydtrykknivået og dermed trinnlydisoleringen. Noen myndigheter krever maksimalt L’nT,w (L’nT(Tmf,maks.),w på skoler) nivå på 60 dB i klasserom og kontorer.


Lydoverføring mellom tilstøtende rom

Rockfon himlinger i steinull kan begrense overføringen av lyder fra et rom til et annet.

Forbedret lydisolering

 • Alle vegger og himlinger vil til en viss grad begrense overføring av lyd fra et rom til et annet.
 • Bruk av bygningelementer med svært gode lydisolerende egenskaper bidrar til bedre personvern og konfidensialitet.
 • God lydisolering bidrar til lavere lydtrykk i tilstøtende rom, og gir mer behagelige miljøer, hvor alle kan konsentrere seg.
Hva er lydtrykknivå en indikasjon på?

Lydtrykknivået indikerer hvor høy lyden i rommet er. Eksponering for konstant høye lydtrykknivåer eller høye lydtopper over tid kan være helseskadelig.

Det å sikre et jevnt lydtrykknivå er viktig i alle typer omgivelser – fra fabrikker til barnehager. EU har definert en maksimumsgrense på 85 dB(A), og i enkelte land må offentlige arrangementer som konserter ikke overstige 96 dB(A).

Lydtrykknivået i et rom avhenger av styrken på lydkilden, formen på rommet og antall og kvalitet på lydabsorberende overflater.

Kilde: United States Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration

Industrimiljøer har svært ofte høye lydtrykknivåer og krever bestemte akustiske tiltak. Rockfon tilbyr en rekke løsninger som høytabsorberende himlinger, bafler og veggabsorbenter. Lydtrykknivået angir hvor høy lyd det er i rommet. Eksponering for konstant høye lydtrykknivåer eller høye lydtopper over lengre tid kan være helseskadelig. Lydtrykknivået angir hvor høy lyd det er i rommet. Eksponering for konstant høye lydtrykknivåer eller høye lydtopper over tid kan være helseskadelig.

Hva er etterklangstid en indikasjon på?

Den viktigste faktoren i alle forskrifter er etterklangstiden, som er definert som den tiden det tar for lydtrykknivået å falle til 60 dB under det opprinnelige nivået.

I de fleste tilfeller forbedrer en kort etterklangstid den akustiske komforten. I noen situasjoner, som f.eks. i konsertsaler eller konferansehaller, kan en lengre etterklangstid forbedre lyttekomforten.

Etterklangstid avhenger av størrelse og form på lokalet, sammen med mengde, kvalitet og plassering av absorberende overflater i rommet. Jo mer lydabsorbering i rommet, desto kortere etterklangstid.

Hva indikerer taleforståelse?

Taletydelighet måler hvor godt tale kan høres og forstås i et rom. Det er nært knyttet til etterklangstid.

Mange faktorer påvirker taletydeligheten. Disse inkluderer styrken på talesignalet, retningen til talesignalet, nivå på bakgrunnsstøyen, etterklangtiden i rommet og formen på rommet.

Den mest brukte måten å uttrykke taletydelighet på er Speech Transmission Index (STI), med verdier på en skala fra 0 til 1. I et klasserom bør nivået være over 0,6. En forenklet (raskere) verktøy for å avgjøre taletydeligheten er Rapid Speech Intelligibility Transmission Index (RASTI).

Hva er lydisolering?

Total lydisolering er evnen til et rom (skillevegger, himlinger, gulv og alle forbindelser mellom rom) til å forhindre at lyder overføres gjennom luften og bygningselementene.

Den totale lydisoleringen mellom tilstøtende rom uttrykkes med verdiene DnT,w, Rw eller DnT,A. Jo høyere verdi (i dB), desto bedre effekt. Masse, lufttetthet og absorpsjonsevne er de viktigste egenskapene som avgjør materialets evne til å isolere mot lyd. Forskriftene i noen land krever et minimum på 35–45 dB mellom kontorer.

Brukerens opplevelse:

30 dB (A)
En samtale i rommet ved siden av kan høres og oppfattes tydelig

40 dB (A)
En samtale i rommet ved siden av merkes svakt

50 dB (A)
Lyden i rommet ved siden av kan ikke høres

Trinnlydisolering

Trinnlydisoleringen mellom to etasjer er et uttrykk for evnen i en konstruksjon til å isolere mot lyder forårsaket av støt som skritt eller slamrende dører. Den uttrykkes i trinnlydtrykknivået LnT,w i dB. Jo lavere verdi, desto bedre trinnlydisolering. Forskriftene tillater vanligvis et maks. LnT,w på 63 dB i klasserom og kontorer.

Hva er hovedindikatorene for lydabsorpsjon?

Lydabsorpsjon måles ved bruk av lydabsorpsjonskoeffisienten alfa (α), som har en verdi på mellom 0 og 1,00 Null representerer ingen absorbering (total refleksjon) og 1,00 betyr total absorbering av den innfallende lyden. Denne koeffisienten brukes til å fastsette de ofte brukte lydabsorpsjonsindikatorene forklart nedenfor:

Vektet lydabsorpsjonskoeffisient (αw)

Alpha W eller αw blir beregnet i henhold til ISO 11654 ved hjelp av verdiene for den praktiske lydabsorpsjonskoeffisienten αp ved standardfrekvenser og sammenlignet med en referansekurve. Alle leverandører av systemhimlinger i Europa oppgir αw for sine produkter.

Steinullen som brukes i Rockfon-produkter gir den høyeste ytelsen sammenlignet med mange andre materialer.

Ekvivalent lydabsorpsjonsområde (Aeq)

De lydabsorberende egenskapene til flåter og bafler blir kvantifisert ved bruk av ekvivalent lydabsorpsjonsareal Aeq uttrykt som m² per objekt. Verdien Aeq måles i overensstemmelse med ISO 354. Dette er arealet til en fiktiv absorberende overflate på αw = 1,00 som absorberer samme mengde lyd som den testede baffelen eller flåten. Det finnes ikke noe standardisert "vektet" ekvivalent lydabsorpsjonsareal, så den beste løsningen for å sammenligne en plan himling med en himling med flåter eller bafler, er å sammenligne etterklangtiden for hvert rom og for hver situasjon.

Rockfon-flåter og bafler gir høy lydabsorpsjon der hvor tradisjonelle nedhengte himlinger ikke er egnet.

Absorpsjonsklasser

Den internasjonale standarden ISO 11654 deler absorpsjonsegenskapene inn i fem klasser, fra A til E. αp-verdiene blir sammenlignet med en serie av faste referansekurver. Spennet mellom referansekurvene er bredt, så absorpsjonsklassene gir bare et grovt bilde av evnen til å absorbere lyd.

Mange Rockfon-himlinger gir lydabsorbsjon i klasse A.

NRC-verdi

NRC (Noise Reduction Coefficient) blir beregnet i henhold til ASTM, og gir et tall på lydabsorpsjonen (høyere verdi er bedre). Det er det matematiske gjennomsnittet av de målte lydabsorpsjonskoeffisientene αs ved frekvensene 250, 500, 1000 og 200 Hz. Denne metoden gir jevn vekting over hele frekvensområdet, noe som betyr at den ikke er like nøyaktig som αw.

Hva er hovedindikatorene for lydisolering?

Rom til rom lydisolering

Dn,f,w-verdien i dB kvantifiserer den langsgående lydisoleringen som himlingen mellom to rom gir. Jo høyere Dn,f,w-verdi, desto bedre lydisolering mellom rommene. Dn,f,w-verdien kan anses som tilsvarende den tidligere brukte Dn,c,w-verdien.

Dn,f,w brukes av eksperter på akustikk til å forutsi total lydisolering DnT,w (R’w; DnT,A) mellom tilstøtende rom.

Direkte lydisolering

Den direkte lydisoleringen i dB indikert av lydreduksjonsindeksen (Rw) måler hvordan lyden reduseres når den passerer gjennom den nedhengte himlingen.

Himlinger med høy lydreduksjonsindeks Rw bidrar til å hindre at lyd forårsaket av installasjoner i hulrommet kommer inn i rommet.

C- og Ctr-verdier

For å anslå virkningen av lydisolering under bestemte forhold rapporterer laboratoriene Dn,f,w eller Rw, som angir verdier for C og Ctr . C er det tilpassede begrepet for "rosa" støy, blant annet tale, musikk, TV, barn som leker osv. Ctr er tilpasningsbegrepet for trafikkstøy. Jo lavere verdiene C og Ctr er, desto bedre.

Hvordan påvirker lydabsorpsjon rom til rom lydisoleringen?

Det er en sterk sammenheng mellom lydabsorpsjon og opplevelsen av hvor godt isolert et rom er mot lyd. Denne blir ikke reflektert i Dn,f,w-verdien som måles i laboratorier. Ved lik Dn,f,w -verdi, gir bruk av en svært lydabsorberende himling et lavere lydtrykknivå i det mottakende rommet.

Rommet med høyest αw vil senke lydtrykket mer både i rommet som avgir lyden og i rommet som mottar lyden. Effekten av lydabsorpsjon på det oppfattede lydtrykknivået kan beregnes og er verifisert gjennom felt målinger.

 Med en identisk Dn,f,w-verdi (i dette tilfellet 44 dB), bidrar en himling med høy absorpsjon til et lavere lydtrykknivå enn en himling med lav absorpsjon.

Rockfons dB-sortiment

Vår dB-serie er designet for å blokkere lyd fra å overføres fra et rom til et annet, og tilbyr en unik kombinasjon av både førsteklasses lydisolering og lydabsorpsjon i samme plate.

Brann

Hvordan hindrer steinull at en brann utvikler eller sprer seg?

Steinull er den sikre basisen i alle Rockfon-produkter. Steinull er fremstilt av basaltstein, som er ikke-brennbar av natur.

Rockfon har investert mye i branntesting og relatert utvikling.



Måten ulike materialer oppfører seg på i henhold til standardkurven for tid/temperatur i brannmotstandsstandarden ISO 834. For å bidra til å hindre de ødeleggende resultatene av en brann finnes det to europeiske standarder som gjelder for bygningsmaterialer:

Reaksjon på brann

Brannmotstand

Hvordan klassifiseres antenneligheten til et bestemt materiale?

EUs evalueringskriterier for reaksjon på brann (EU 13501-1) måler et materialets antennelighet, grad av varmeavgivelse, grad av flammespredning, grad av røykutvikling, utslipp av giftige gasser, brennende dråper/partikler og/eller en kombinasjon av disse sikkerhetsaspektene.

A1 er den høyeste klassifiseringen. A1-produkter bidrar ikke til utvikling eller spredning av brann. De genererer verken røyk eller brennende dråper.

De fleste Rockfon-himlingene tilhører klasse A1.

Hva angir brannmotstand?

Brannmotstand angir hvor godt et bygningselement klarer å motstå brann og hindre at brannen sprer seg fra et rom til et annet i en gitt tidsperiode.

Verdien måler tre kriterier:

R: Bæreevne
E: Integritet
I: Isolering

De brannhemmende egenskapene til steinull sikrer at Rockfon-himlinger gir glimrende brannsikring.

Inneklima

Hvordan påvirker Rockfon-produkter inneklimaet?

Selv om vi ikke kan kontrollere kvaliteten på uteluften eller ventilasjonen, kan vi sikre at våre produkter bidrar positivt til inneklimaet uansett hvor de er installert.

 • Alle våre produkter oppfyller E1-klassifiseringen og overgår dermed EU-kravene til utslipp av formaldehyd.
 • Kravene i det strenge finske inneklimamerket (M1) og det danske inneklimamerket er benyttet på et utvalg av våre produkter, og resultatet viser at produktene går langt utover juridiske krav for utslipp i innemiljøer.
 • Noen av produktene våre tilhører ISO-klasse 5 eller bedre, og oppfyller kravene vedrørende partikkelutslipp i renrom.
 • Vi bruker ikke katalysatorer, ettersom vitenskapelige studier har vist at de kan bidra til sekundærutslipp som er helseskadelige for mennesker. (WHO 1989, Wolkoff et al 1997).

Hvorfor er lysrefleksjon viktig for inneklimaet?

Dårlig belysning kan gi synsproblemer, lavt energinivå og hodepine, som igjen kan føre til lavere innsats på jobb, særlig i situasjoner hvor de ansatte er avhengig av godt syn, som for eksempel arbeid foran dataskjermer. Siden denne typen arbeid nå er blitt så vanlig, er det sannsynlig at viktigheten av lys for god helse og gode resultater på jobb vil bli enda viktigere. Lys er viktig for vår velvære og hvordan vi presterer.

Kvaliteten på moderne kunstig lys er forbedret, men det mest behagelige og rimeligste lyset kommer fortsatt fra solen, selv om sollys ofte ikke er tilstrekkelig og derfor kombineres med kunstig lys. Som er resultat er ikke bare mengden lys, men også kvaliteten på lyset viktig. Begge deler må tilpasses forholdene i rommet. De lysreflekterende egenskapene til en himling vil ikke bare bidra til å redusere strømregningen, men vil også forbedre belysningen. I tillegg til sollys og kunstig lys, kan vi også skille mellom direkte og indirekte lys. Direkte lys lyser direkte, mens indirekte lys er resultat av reflekterende lys. Siden himlingen er den eneste overflaten i et rom som er fullstendig synlig, bør lysrefleksjonen være så høy som mulig, for effektiv bruk av lyset.

En himling med riktig kombinasjon av høy lysrefleksjon og god spredning av lys (lysdiffusjon), gir en jevn og nøyaktig spredning av lys i et rom, og redusert behov for lysarmatur.

Varmeisolerende egenskaper ved himlingsplater

Bedre isolering av bygninger er en lønnsom måte å redusere CO2-utslipp på. Isolasjon reduserer dagens unødvendige forbruk av fossile energikilder fra bygninger som er ansvarlig for 40 % av EUs og USAs energiforbruk, og en stor bidragsyter til menneskeskapt CO2-utslipp. Utviklingsland, som strever med energimangel og luftforurensning, har også behov for bygninger med mindre energitap og lavere utslipp av CO2.

Selv om vi primært designer for akustiske løsninger, forekommer det også situasjoner der fordelen ved de svært gode varmeisolerende egenskapene til ROCKWOOL basemateriale, som en viktig komponent i Rockfon-himlingsplater, kan komme til nytte.

Dette er tilfelle der hvor et handlesenter er bygd over en parkeringsgarasje, samt i bygninger med flatt tak eller i gamle bygninger med kald kjeller. Rockfon-himlinger må betraktes som en del av den samlede løsningen for varmeisolering, hvor man tar hensyn til byggets fysikk (f.eks. kondens, unngå kuldebroer med mer.) Vi tilbyr produkter spesielt utviklet for varmeisolasjon i kombinasjon med akustisk absorpsjon.

Rengjøring og hygiene

Kan man rengjøre en Rockfon himlings- eller veggplate?

Alle våre himlinger kan rengjøres med støvsuger utstyrt med en myk børste.

Utvalgte himlinger med en mikrostrukturert overflate, som for eksempel Rockfon Blanka, kan rengjøres med en fuktig klut eller svamp.

Rockfon MediCare Plus og Rockfon MediCare Air har en holdbar, svært vannavstøtende overflate som tåler løsninger med ammoniakk, klor, kvaternær ammoniakk og hydrogenperoksid. De kan også desinfiseres to ganger årlig med damprengjøring etter en prosedyre som er definert av eksperter og ved bruk av en tilpasset overflatemopp.

Flere opplysninger om rengjøringsegenskapene til våre produkter finner du i produktdelen.

Kan mikroorganismer leve i steinull?

Våre himlingsplater er laget av vannavstøtende steinull. Steinull gir ikke levevilkår for følgende mikroorganismer (testet i overensstemmelse med JIS Z 2801:2000, ASTM C 1338-96 og NFS 90-351:2013:

 • Escherichia coli
 • Staphylococcus aureus
 • Methicillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) 
 • Stachybotrys chartarum
 • Penicillium brevicumpactum
 • Alternaria tenuissima
 • Aspergillus Brasiliensis
 • Sporobolomyces roseum
 • Rhodotorula rubra

Rockfon MediCare-serien har fire nivåer av hygienisk ytelse (Rockfon MediCare Standard, Rockfon MediCare Plus , Rockfon MediCare Air og Rockfon MediCare Block) beregnet for å oppfylle kravene til soner med forskjellig infeksjonsrisiko ved helseinstitusjoner.

Alle Rockfon MediCare-produkter oppfyller kravene til lavt partikkelutslipp og har renromklassifiseringen ISO klasse 5 eller bedre (ISO 14644-1).

Slagfasthet

Er Rockfon-platene bestandige mot mekanisk påvirkning?

Sammen med lydabsorpsjon er slagfastheten til byggematerialer et viktig tema i skoler og idrettsanlegg. Himlinger i denne typen bygninger må tåle tøffere bruk enn mange andre bygninger og de må også tåle hyppig demontering.

Slagfastheten til nedhengte himlinger er testet i henhold til EN 13964:2014 tillegg D og evaluerer hele himlingssystemet (himlingsplater og samtlige deler av profilsystemet). Den definerer tre slagfasthetsklasser:

 • Himlinger av klasse 1A skal brukes i alle idrettshaller der det utøves ballspill som gir stor belastning på bygget.
 • Himlinger av klasse 2A kan brukes i idrettsanlegg der det utøves ballspill som gir liten belastning samt i skoleområder som er utsatt for røff behandling.
 • Himlingen av klasse 3A kan brukes i rom der himlingen må oppfylle grunnleggende krav til slagfasthet, blant annet klasserom og skolekorridorer.

Testprosedyren for slagfasthet indikerer egenskapene for en himling til å motstå tilfeldig påkjenning av ball under normale forhold i en idrettshall.

Himlingene Rockfon Boxer har en forsterket overflate som gir overlegen mekanisk motstand. Rockfon- systemet OlympiaPlus A Impact 1A er best i klassen når det gjelder slagfasthet.

Bærekraft

Rockfon og bærekraft?

Som del av porteføljen til ROCKWOOL Group, er kjernen av alt vi gjør koblet til vårt mål om å benytte steinull til å berike det moderne livet.

Våre produkter hjelper våre kunder og deres kunder med å takle utfordringene forbundet med et moderne liv, ved å tilby komfort, sikkerhet og effektiv bruk av ressurser. Stein er kjernen, råmaterialet vi bruker til å produsere steinull og er fundamentet for vår virksomhet.

Vi arbeider kontinuerlig for å støtte ulike forskriftsmessige krav, uavhengig av om din virksomhet ønsker å sertifisere hele bygningen etter en miljøsertifisering, eller fokuserer på mindre ting, som f.eks. ventilasjon, lavt utslipp, inneklima eller ansvarlig innkjøp.

Vi dokumenterer og kommuniserer miljøprofilen til produktene våre ved hjelp av Product Sustainability Declarations, utviklet rundt de viktigste reglene for bærekraftige bygningsprogram og våre EPD-er.

Kontakt oss og våre partnere

Vis

Showing
Offices & Factories near you